Models de sol·licituds

L’Ajuntament de Llers ha establert diferents models de sol·licitud en funció del tràmit a realitzar. Podeu descarregar, omplir i signar el model que correspongui i presentar-ho a l’Ajuntament, preferiblement, mitjançant instància genèrica a l’eTRAM.


COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES

Per començar unes obres de caràcter menor, cal que presenti la comunicació prèvia d’obres adjuntada amb la instància genèrica, i els altres documents obligatoris assenyalats a la comunicació prèvia d’obres en cas que es tracti sobre les següents actuacions:

  • Reparació, manteniment i renovació de façanes.
  • Obres de reforma i rehabilitació que no necessiten projecte tècnic, com ara col·locació o enretirada de falsos sostres, reformes que no comportin modificació de la distribució d’envans, reparació de cobertes i terrats sense alterar elements estructurals…
  • Instal·lació d’antenes, de plaques fotovoltaiques, calderes, conductes per l’extracció d’aires que no afectin la via pública…
  • Actuacions de jardineria que no comportin tala d’arbrat ni moviments de terres.

Comunicació prèvia d’obres


COMUNICACIÓ DE PRIMERA UTILITZACIÓ I OCUPACIÓ DELS EDIFICIS EN SÒL URBÀ

Per ocupar i utilitzar per primer cop un edifici de nova construcció situat en sòl urbà cal que presenti la comunicació de primera utilització i ocupació d’edificis en sòl urbà adjuntada amb la instància genèrica, el certificat final de l’obra i la declaració responsable de l’obra executada i els altres documents obligatoris assenyalats a la comunicació prèvia de primera utilització i ocupació.


COMUNICACIÓ DE CANVI D’ÚS NO RESIDENCIAL EN SÒL URBÀ

Per fer un canvi d’ús d’edificis i instal·lacions, excepte a ús residencial, cal que presenti la comunicació de canvi d’ús adjuntada amb la instància genèrica, juntament amb els altres documents obligatoris detallats a la comunicació de canvi d’ús.

ATENCIÓ: Totes les comunicacions prèvies han d’anar acompanyades del document d’autoliquidació que es troba a continuació, juntament amb el comprovant del pagament de la corresponent taxa i/o impost. En cas contrari, no estarà habilitat per dur a terme l’acció que es pretén comunicar fins que aboni l’obligació a la qual s’ha compromès presentant la comunicació.


SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA


SOL·LICITUD I JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS