El Rissec

Afluent del Manol, que porta les seves aigües a la Muga.