Ple

Gent de Llers – Compromís Municipal (CM)

 • Màrius Vergés Rosa
 • Alfons Grau Cabrera
 • Maria Dolores Moreno Juncà
 • Carles Fortiana Costa
 • Sílvia Cañadas Pérez

Independents per Llers – Acord Municipal (IxLL -AM)

 • Eva Ungé Fortiana
 • Núria Paraire Foraster
 • Marta Sayol Castells
 • Joan Antoja Mas
 • Competències del Ple
  • Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
  • Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals.
  • Aprovar els plans i altres instruments d’ordenació i gestió establerts per la legislació urbanística.
  • Aprovar el Reglament Orgànic Municipal.
  • Crear i regular òrgans complementaris.
  • Determinar els recursos propis de caràcter tributari, aprovar els pressupostos, disposar despeses i aprovar els comptes.
  • Contractar obres i serveis la quantia dels quals excedeixi la que és permesa per l’alcalde o la Comissió de Govern.
  • Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.
  • Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
  • Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i a la resta d’administracions públiques.
  • Aprovar la plantilla del personal, la relació dels llocs de treball, les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nom i el règim del personal eventual.
  • Exercir accions administratives i judicials, en matèria de competència plenària.
  • Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic Alienar el patrimoni.
  • Les que corresponen al Ple, pel fet que la seva aprovació exigeix una majoria qualificada.
 • Actes dels Plens
 • Calendari de Plens

  El Ple de l’Ajuntament de Llers, celebrarà sessió ordinària, amb una periodicitat trimestral. Establint que les sessions ordinàries del Ple de la Corporació, tindran lloc el segon dimecres no festiu de cada tres mesos a les 20.30 hores a la Sala d’Actes de l’Ajuntament, sens perjudici de les sessions extraordinàries que s’estimi oportú convocar.

 • Convocatòries dels Plens